top of page

תקנון סדנאות וקורסים, מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים ל- אָטֶלְיֶה – בית ספר לפיסול, ציור ורישום” מספר ח.פ. 040196933, שכתובתו: רח’ שביל המרץ 2, תל אביב מיקוד 6653518.  (להלן: “האטליה".)

כל הנרשם לקורס/סדנה בתשלום באתר זה (להלן: “המזמין” או “התלמיד ") יידרש כתנאי מקדים להצהיר כי קרא את תקנון זה, ובכך לאשר את תחולתו של תקנון האתר עליו. ככל שהמזמין לא יאשר את האמור בתנאי התקנון המופרטים להלן לא יתאפשר לו להמשיך בהליך הרישום ורכישת הקורס/סדנה.


להלן תנאי הרישום וההשתתפות בקורס/ סדנה של האטליה.

1.    הרישום לקורסים ו/או לסדנאות היא על בסיס מקום פנוי.
2.    ההתחייבות והרישום הם לכל מועדי הסדנה/קורס, ואפשרויות ביטול/השלמה יעשו בתיאום מראש ובהתאם למפורט להלן.
3.    סדנה או קורס יפתחו במינימום של 6 משתתפים.
4.    מועדי המפגשים עלולים להשתנות בהודעה מראש. מפגשים שבוטלו/נדחו ע״פ החלטת בית הספר יינתנו במועדים חלופיים, על פי החלטת בית הספר. 
5.    במידת הצורך, יוכל להגיע מורה מחליפ.ה למפגשי הסדנה/הקורס.
6.    לא ניתן לשמור עבודות בסטודיו (ציור, פיסול וכיו"ב) מעבר לשבועיים לאחר סיום הסדנה/הקורס.
7.    ברישום לקורס/ סדנה ניתן לחלק לעד 8 תשלומים החל מ-500 ש״ח ומעלה.
8.    מוזמנים לפנות אלינו לבקשות מיוחדות בנושאי תשלום.


9.    העדרויות של התלמיד במהלך סדנה/קורס:
היעדרות ממפגשי הסדנה/הקורס הינם באחריות התלמיד בלבד ועל חשבונו-לא יינתן בגינן החזר כספי. 
לפנים משורת הדין אנו מצעים אפשרות להשלים מפגש במקרה של היעדרות בהתאם לסוג הסדנה/קורס ולאמור להלן:
1.    היעדרות מסדנה בת מפגש אחד עד ארבעה מפגשים:
במקרה של היעדרות בסדנה מסוג זה ניתן יהיה להשלים על בסיס מקום פנוי ובתיאום מראש עימנו, בסדנה פתוחה או בשיעור מקביל של קבוצה אחרת באותו תחום, בטווח של עד חודשיים ממועד ההיעדרות, בלבד. 
השלמות מפגשים בסדנאות הקיץ עקב היעדרות יתקיימו במהלך החודשים יולי-אוגוסט בלבד על בסיס מקום פנוי ובתיאום מראש עימנו.
2.    היעדרות מקורס של חמישה עד אחד עשר מפגשים:
ניתן להשלים רק מפגש אחד בגין העדרות. את ההשלמה ניתן לתאם עד תום שנת הלימודים (סוף יוני), על בסיס מקום פנוי ובתיאום מראש בלבד. השלמת השיעור יכולה להיעשות בסדנה פתוחה או בשיעור מקביל של קבוצה אחרת באותו תחום. השלמות מפגשים בסדנאות הקיץ עקב היעדרות יתקיימו במהלך החודשים יולי-אוגוסט בלבד על בסיס מקום פנוי ובתיאום מראש עימנו.
3.    היעדרות מקורס של 11 מפגשים ויותר:
ניתן להשלים רק עד 10% מכמות המפגשים של הקורס בגין העדרות. את ההשלמות ניתן לתאם עד תום שנת הלימודים (סוף יוני), על בסיס מקום פנוי ובתיאום מראש בלבד . השלמת השיעור יכולה להיעשות בסדנה פתוחה או בשיעור מקביל של קבוצה אחרת באותו תחום.


10.    מדיניות ביטול:
1.    הודעת ביטול
הודעת ביטול לסדנה או לקורס כמפורט להלן, תחשב ככזו באם תימסר ע"י התלמיד בדוא"ל לכתובת info@ateliertlv.com (אין להודיע למנחים) ויש לוודא קבלתה בטלפון 052-5833131. הודעת ביטול שתשלח בהודעת טקסט לטלפון הנייד לא תיחשב הודעת ביטול כדין.
2.    החזר כספי
החזר הכספי במקרה של ביטול בהתאם לאמור להלן, יבוצע לכרטיס האשראי המקורי בו בוצע התשלום, אלא אם התשלום בוצע במזומן או בשיק ואז ההחזר יתבצע באמצעות העברה בנקאית. 
3.    תנאי ביטול
●    ברישום לסדנה הכוללת לינה ו/או שירותי הארחה ו/או נסיעה מחוץ לבית הספר-
ניתן לבטל רישום לסדנה מסוג זה תוך 14 יום מיום הרישום באתר, ובלבד שהודעת הביטול הנ"ל  התקבלה בדוא"ל עד שבעה ימי עסקים לפני מועד פתיחת הסדנה. במקרה כזה ינתן החזר כספי מלא בניכוי 5% מעלות הסדנה או 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם. 
מעבר לכך, הודעת ביטול שתתקבל עד שבעה ימי עסקים לפני מועד תחילת הסדנה ינתן החזר כספי מלא בניכוי 5% מעלות הסדנה או 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם.  הודעה שתתקבל במהלך שבעה ימי עסקים ועד שני ימי עסקים לפני מועד תחילת הסדנה, יינתן החזר כספי של 50% מהסכום ששולם בלבד. בגין הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל פחות משני ימי עסקים לפני מועד האירוע, לא יינתן החזר כספי.

●    ברישום לסדנה בת 1 עד 4 מפגשים:
ניתן לבטל רישום לסדנה מסוג זה תוך 14 יום מיום הרישום באתר, ובלבד שהודעת הביטול הנ"ל  התקבלה בדוא"ל עד שני ימי עסקים לפני מועד פתיחת הסדנה. במקרה כזה ינתן החזר כספי מלא בניכוי 5% מעלות הסדנה או 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם.
לא התקיים האמור לעיל, תחול מדיניות הביטול שלהלן:
1)    הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל עד שלושים יום לפני מועד פתיחת הסדנה- ינתן החזר כספי מלא בניכוי 5% מעלות הסדנה או 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם. 
2)    הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל פחות משלושים יום ועד שמונה ימים לפני מועד פתיחת הסדנה- ינתן החזר של 80% מהסכום ששולם בלבד. 
3)    הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל פחות משבעה ימים ועד שני ימי עסקים לפני מועד פתיחת הסדנה- ינתן החזר של 75% מהסכום ששולם.
4)    הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל שני ימי עסקים לפני מועד פתיחת הסדנה וכן לאחר פתיחת הסדנה- לא ינתן כל החזר כספי.
●    ברישום לקורס של 5 מפגשים ועד 11 מפגשים
ניתן לבטל רישום לקורס מסוג זה תוך 14 יום מיום הרישום באתר, ובלבד שהודעת הביטול הנ"ל  התקבלה בדוא"ל עד שני ימי עסקים לפני מועד פתיחת הקורס. במקרה כזה ינתן החזר כספי מלא בניכוי 5% מעלות הקורס או 100 ש"ח- לפי הנמוך מבינהם. 
לא התקיים האמור לעיל, תחול מדיניות הביטול שלהלן:
1)    הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל עד שלושים יום לפני מועד פתיחת הקורס- ינתן החזר כספי מלא בניכוי 5% מעלות הקורס או 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם. 
2)    הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל פחות משלושים יום ועד שמונה ימים לפני מועד פתיחת הקורס- ינתן החזר של 80% מהסכום ששולם בלבד. 
3)    הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל פחות משבעה ימים ועד שני ימי עסקים לפני מועד פתיחת הקורס - ינתן החזר של 75% מהסכום ששולם.
4)    הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל שני ימי עסקים לפני מועד פתיחת הקורס ועד תום מפגש ראשון בקורס (בין אם התלמיד נכח בו ובין אם לא)- ינתן החזר של 65% מהסכום ששולם.
5)    החל ממועד המפגש השני בקורס לא ינתן כל החזר כספי.
●    ברישום לקורס של 11 מפגשים ויותר
ניתן לבטל רישום לקורס תוך 14 יום מיום הרישום באתר, ובלבד שהודעת הביטול הנ"ל  התקבלה בדוא"ל עד שני ימי עסקים לפני מועד פתיחת הקורס. במקרה כזה ינתן החזר כספי מלא בניכוי 5% מעלות הקורס או 100 ש"ח- לפי הנמוך מבינהם. 
לא התקיים האמור לעיל, תחול מדיניות הביטול שלהלן:
1)    הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל עד 30 יום לפני מועד פתיחת הקורס- ינתן החזר כספי מלא בניכוי 5% מעלות הקורס או 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם. 
2)    הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל פחות 30 יום ועד שמונה ימים לפני מועד פתיחת הקורס- ינתן החזר של 80% מהסכום ששולם בלבד. 
3)    הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל פחות שבעה ימים ועד שני ימי עסקים לפני מועד פתיחת הקורס - ינתן החזר של 75% מהסכום ששולם.
4)    הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל שני ימי עסקים לפני מועד פתיחת הקורס ועד תום שלושה מפגשים ראשונים בקורס (בין אם התלמיד נכח בהם ובין אם לאו)- ינתן החזר של 65% מהסכום ששולם.
5)    החל ממועד המפגש הרביעי בקורס לא ינתן כל החזר כספי.


11.    הליך הרישום דרך האתר
1.    על מנת לרכוש ולהירשם לקורס/סדנה יש לעקוב אחר ההוראות באתר, כאשר בסופו של תהליך יהיה על המזמין להזין את פרטיו האישיים – הכוללים, בין היתר, את פרטי כרטיס האשראי שברשותו, שמו המלא, מספר תעודת זהותו, מספר טלפון להתקשרות, דואר אלקטרוני ומענו (להלן: "שלב מסירת הפרטים").
2.    יובהר, המזמין מצהיר כי שלב מסירת הפרטים נעשה בהתאם לרצונו ובהסכמתו והוא בעל כשרות משפטית לבצע את פעולות הרכישה. בנוסף מצהיר המזמין כי הינו בן 18 שנים ומעלה.
3.    המזמין נותן את הסכמתו כי האטליה תעשה שימוש בפרטיו האישיים לצרכי חיובו באמצעות חברות הסליקה, חברות כרטיסי האשראי, חברת pal pay ומסוף הסליקה. כמו כן, ייעשה שימוש בפרטים האישיים לצרכי ביצוע הרישום לקורסים/סדנאות ותשלום עבורם. בנוסף, האטליה תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני של המזמין, לצורך שליחת דואר אלקטרוני חוזר, המאשר או שולל, את ביצוע הרכישה.
4.    יצוין, כי התשלום עבור הקורסים/סדנאות שבאתר יכול להתבצע אך ורק באמצעות סוגי כרטיסי האשראי המפורטים באתר. לא ניתן לשלם באמצעות תשלומים מסוג אחר כגון: שיקים, העברות בנקאיות, וכיוצ”ב. 
5.    אזהרה: מסירת פרטים כוזבים עלולה להתגבש לכדי עבירה פלילית על פי הדין המהותי הישראלי, ולגרור עמה הן הליכים משפטיים פלילים הן הליכים משפטיים אזרחיים, כנגד העושה כן. במידה והאטליה תזהה פעילות פלילית כאמור באתר היא שומרת לעצמה את הזכות להעביר את כל פרטי המידע הרלוונטיים מהאתר לרשויות החקירה המוסמכות.
6.    בסיומו של כל שלב מסירת הפרטים, על ידי המזמין, תתבצע בדיקה ממוחשבת של הפרטים שנמסרו, באמצעות חברת pal pay או/ו חברת הסליקה או/ו חברות כרטיסי האשראי (להלן: “חברות כרטיסי האשראי").
7.    בסיומו של הליך שלב מסירת הפרטים ואישורו בידי חברות כרטיסי האשראי הרלוונטיות תירשם הפעולה במחשבי האטליה. כמו כן, יישלח למזמין דואר אלקטרוני חוזר, המאשר את פרטי הרכישה או שולל את ביצוע הרכישה. ויובהר, תנאי מוקדם לאישור הרכישה הוא אישור שלב מסירת הפרטים על ידי חברות כרטיסי האשראי הרלוונטיות.  
8.    לצדה של הודעת אישור הרכישה תשלח האטליה למזמין בנוסף ובמצורף, באמצעות הדואר האלקטרוני, מסמך פרטי עסקה כמשמעותו בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (להלן: "מסמך פרטי העסקה").
9.    האטליה נוקטת באמצעי הביטחון הנדרשים על ידי כל חברות האשראי המספקות שירות לחנות המקוונות, בכך עושה האטליה ככל האפשר, על מנת להגן על סודיות המידע העובר באתר. יחד עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה של האטליה, כגון: פריצה של גנבי מידע במרשתת ו/או מקרים שאינם נובעים ישירות מעבירות פליליות מסוג מחשבה פלילית שבוצעו על ידי האטליה על מנת לפגוע במידע הסודי, לא תהא האטליה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, שיגרם למזמין ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או יעשה בו שימוש בלתי מורשה.
10.    בכל מצב בו מזמין או משתמש באתר מנסה לבצע פעילות לא חוקית באתר או פעולה שהיא שבניגוד להוראות תקנון זה במטרה לשבש את פעילותו התקינה של האתר, האטליה שומרת לעצמה את הזכות להימנע מהתקשרות עם משתמש זה.
11.    כמו כן, בכל מצב בו מזמין אינו עומד בתשלום התמורה לקורס ו/או סדנה ו/או שהזין – בשלב מסירת הפרטים – פרטים שאינם נכונים ו/או אינם מדויקים ו/או שלמים, אזי האטליה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרישום לקורס/סדנה של מזמין זה.


12.    פרטיות ודיוור ישיר:

  1. האטליה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע הנמסר על ידי המזמין הנרשם לאתר כפי שמופיע באתר.

  2. מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות המבצעים פעולות באתר אלא לצרכי תפעול האתר, ביצוע רכישה או מתן מענה שירותי או לצרכי דיוור כמפורט להלן.

  3. האטליה מעוניינת לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני של המזמין “עלון חדשות של בית העסק” (להלן: "דבר הפרסום"). יחד עם זאת, כבר בעת שלב מסירת הפרטים, היה והמזמין אינו מעוניין בדברי פרסום כלשהם מאת האטליה, כל שעליו יהיה זה לסמן בקשתו זו במקום המתאים לכך באתר, ובמצב זה מראש לא יישלחו למזמין דברי פרסום מאת האטליה.

  4. למזמין שבחר כי יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שברשותו דבר הפרסום, תהא האפשרות, אם אינו מעוניין בעתיד בשליחת דבר פרסום נוסף, לבקש בדואר חוזר ממוקד שירות הלקוחות להסירו מרשימת התפוצה ובפעולה זאת לא יישלח בעתיד דבר פרסום נוסף מאת האטליה למזמין.

5.    עוגיות" (Cookies):
1.    עוגיה" ה
יא מידע המושתל באופן אוטומטי בדיסק הקשיח של המחשב שלך כאשר אתה גולש באתרי אינטרנט מסוימים. עוגיה זו מסוגלת לזהות באופן ייחודי את הדפדפן שלך בפני השרת.  
2.    העמותה  וצדדים שלישיים המפרסמים באתר משתמשים בקבצי עוגיות ("עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לרבות לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים הנוגעים לשימוש באתר, אימות פרטים, לצורך התאמת האתרים. להעדפות האישיות של המשתמשים, לצורכי אבטחת מידע, וכדי למנוע את הצורך בהזנת פרטי המשתמש באתר באזורים ייעודיים לכך.
3.    משתמשים, שאינם מעוניינים לקבל קובצי Cookies, עשויים להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלהם. לשם כך, נדרש להשתמש בקובץ העזרה של הדפדפן. יתרה מכך, כל משתמש רשאי למחוק את העוגיות מהמחשב בכל עת. יובהר כי ביטול האפשרות לקבל קבצי Cookies עשוי להשפיע על הגלישה והשימוש בחוויית האתר.

13.    קניין רוחני 
1.    זכויות הקניין הרוחני באתר על כל האלמנטים שבו, הכוללות בין היתר את זכויות היוצרים, סימני המסחר, גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, מאגרי המידע, פטנטים, הידע, מידע סודי הינן של האטליה, אלא אם צוין באופן מפורש אחרת. כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדי של האטליה. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט. ויודגש, חל איסור מוחלט לעשות שימוש בסימני המסחר של האטליה ללא אישור בכתב ומראש מאת האטליה.
2.    כל הדפים ו/או התכנים המצויים באתר הם רכושה של האטליה ואין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ו/או התכנים ללא הסכמתה המפורשת בכתב של האטליה.

14.    שינוי תקנון סמכות שיפוט

1.    האטליה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי בכללי התקנון ובהצגת האתר בכלל, בכל עת מכל סיבה, כאשר שינוי כללי התקנון יתייחסו אך ורק כלפי רכישות עתידיות ולא אלו שכבר בוצעו- עליהן יחול התקנון שהיה בתוקפו בעת רכישת הקורס.
2.    השימוש בחנות המקוונת ותנאי שימוש אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.

bottom of page