top of page

תקנון החנות

תקנון חנות האמנות המקוונת של "האטליה"

כללי

1.    www.ateliertlv.com (להלן: "האתר") משמש פלטפורמה במרשתת לחנות מקוונת למכר מרחוק של מוצרים המשמשים לצרכי אומנות (להלן: "החנות המקוונת.)"

2.    החנות המקוונת מהווה שלוחה וחלק מבית העסק: "אָטֶלְיֶה – בית ספר לפיסול, ציור ורישום" מספר ח.פ. 040196933, שכתובתו: רח' שביל המרץ 2, תל אביב מיקוד 6653518.  (להלן: "האטליה.)"

3.    פרטי מוקד שירות הלקוחות של החנות המקוונת:

כתובת הדואר האלקטרוני: atelier.tlv.school@gmail.com

מספר טלפון: ‭052-5833131‬

שעות פעילות לאיסוף עצמי: 
ימים  
שעות 

הליך הרכישה בחנות המקוונת:

4.    כל המבצע רכישה בחנות המקוונת (להלן: "המזמין" או "הצרכן)" יידרש כתנאי מקדים להצהיר כי קרא את תקנון האתר, ובכך לאשר את תחולתו של תקנון האתר עליו. ככל שהמזמין לא יאשר את האמור בתנאי השימוש המופרטים להלן לא יתאפשר לו להמשיך בהליך הרכישה.

5.    על מנת לרכוש כל מוצר ומוצר המוצע בחנות המקוונת יש לעקוב אחר ההוראות באתר, כאשר בסופו של תהליך יהיה על המזמין להזין את פרטיו האישיים - הכוללים, בין היתר, את פרטי כרטיס האשראי שברשותו, שמו המלא, מספר תעודת זהותו, מספר טלפון להתקשרות, דואר אלקטרוני ומענו (להלן: "שלב מסירת הפרטים.)"

6.    יובהר, המזמין בחנות המקוונות מצהיר כי שלב מסירת הפרטים נעשה בהתאם לרצונו ובהסכמתו והוא בעל כשרות משפטית  לבצע את פעולות הרכישה.

7.    המזמין נותן את הסכמתו כי האטליה תעשה שימוש בפרטיו האישיים לצרכי חיובו באמצעות חברות הסליקה,
חברות כרטיסי האשראי, חברת pal pay ומסוף הסליקה. כמו כן, ייעשה שימוש בפרטים האישיים לצרכי אספקת המוצרים למזמין )באמצעות חברת דואר שליחים ו/או דואר ישראלי ו/או בכל דרך חוקית בה תבחר האטליה לשלוח למזמין את המוצר. (בנוסף, האטליה תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני של המזמין, לצורך שליחת דואר אלקטרוני חוזר, המאשר או שולל, את ביצוע הרכישה.

8. האטליה מעוניינת לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני של המזמין "עלון חדשות של בית העסק" (להלן: "דבר
הפרסום. )" יחד עם זאת, כבר בעת שלב מסירת הפרטים, היה והמזמין אינו מעוניין בדברי פרסום כלשהם מאת
האטליה, כל שעליו יהיה זה לסמן בקשתו זו במקום המתאים לכך באתר, ובמצב זה מראש לא יישלחו למזמין
דברי פרסום מאת האטליה.

9. למזמין, שבחר כי יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שברשותו דבר הפרסום, תהא האפשרות, אם אינו מעוניין
בעתיד בשליחת דבר פרסום נוסף, לבקש בדואר חוזר ממוקד שירות הלקוחות להסירו מרשימת התפוצה ובפעולה
זאת לא יישלח בעתיד דבר פרסום נוסף מאת האטליה למזמין.
10. בהתייחס לכל מוצר שייבחר באתר יופיעו במהלך שלבי הרכישה פרטיו, מחירו, זמינותו במלאי,  דרך השילוח וכל מידע רלוונטי אחר (להלן: "דף נתוני המוצר.)" תצלומי המוצרים הינם להמחשה בלבד ועשויים לעיתים לא לשקף את צורתו המיטבית של המוצר. מומלץ בטרם רכישת המוצר לעיין כדבעי במפרט המופיע לצדו. כאן גם המקום לציין, כי על כל שאלה או הבהרה בהתייחס למוצרים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות שלנו.

11. יצוין, כי התשלום עבור המוצרים שבחנות המקוונות יכול להתבצע אך ורק באמצעות סוגי כרטיסי האשראי המפורטים באתר. לא ניתן לשלם עבור המוצרים המוצעים באתר באמצעות תשלומים מסוג אחר כגון: שיקים, העברות בנקאיות, וכיוצ"ב. יחד עם זאת, יתאפשר תשלום באתר באמצעות תווי קנייה דיגיטאליים (שוברי מתנה) המיועדים לשימוש בחנות המקוונת בלבד, הכול כפי שיפורט להלן.

12. אזהרה: מסירת פרטים כוזבים עלולה להתגבש לכדי עבירה פלילית על פי הדין המהותי הישראלי, ולגרור עמה הן הליכים משפטיים פלילים הן הליכים משפטיים אזרחיים, כנגד העושה כן. במידה והאטליה תזהה פעילות פלילית כאמור באתר היא שומרת לעצמה את הזכות להעביר את כל פרטי המידע הרלוונטיים מהאתר לרשויות החקירה המוסמכות.

13. בסיומו של כל שלב מסירת הפרטים, על ידי המזמין, תתבצע בדיקה ממוחשבת של הפרטים שנמסרו, באמצעות
חברת pal pay או/ו חברת הסליקה או/ו חברות כרטיסי האשראי (להלן: "חברות כרטיסי האשראי.)"

14. בסיומו של הליך שלב מסירת הפרטים ואישורו בידי חברות כרטיסי האשראי הרלוונטיות תירשם הפעולה במחשבי האטליה. כמו כן, יישלח לצרכן דואר אלקטרוני חוזר, המאשר את פרטי הרכישה או שולל את ביצוע הרכישה. ויובהר, תנאי מוקדם לאישור הרכישה הוא אישור שלב מסירת הפרטים על ידי חברות כרטיסי האשראי הרלוונטיות. המוצר יישלח לכתובתו של המזמין רק לאחר קבלת אישור זה ובהתאם ליתר הוראות תקנון זה.

15. לצדה של הודעת אישור הרכישה תשלח האטליה למזמין בנוסף ובמצורף, באמצעות הדואר האלקטרוני, מסמך פרטי עסקה כמשמעותו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 (להלן: "מסמך פרטי העסקה.)"

16. האטליה נוקטת באמצעי הביטחון הנדרשים על ידי כל חברות האשראי המספקות שירות לחנות המקוונות, בכך עושה האטליה ככל האפשר, על מנת להגן על סודיות המידע העובר באתר. יחד עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה של האטליה, כגון: פריצה של גנבי מידע במרשתת ו/או מקרים שאינם נובעים ישירות מעבירות פליליות מסוג מחשבה פלילית שבוצעו על ידי האטליה על מנת לפגוע במידע הסודי, לא תהא האטליה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, שיגרם למזמין ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או יעשה בו שימוש בלתי מורשה.

17. במידה והמוצר אזל במלאי ונתון זה לא צוין כדבעי בדף נתוני המוצר, מחמת טעות שנגרמה בתום לב, אזי האטליה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק את אותו המוצר. האטליה תודיע למזמין על ידי מוקד שירות הלקוחות בתוך 7 ימים מיום ביצוע הרכישה, כי המוצר אינו במלאי. במקרה כזה תישלח הודעת דואר אלקטרוני למזמין על ביטול העסקה והשבתם של כל הסכומים שנגבו מהמזמין על חשבון המוצר, אם אכן נגבו כאלו, לא יאוחר מ4- ימים מיום ההודעה לפיה המוצר אזל. המזמין מצהיר כי לא תשמע טענה נוספת ממנו נוכח מצב זה והוא לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או תרופה נוספת בגין מצב זה, מאת האטליה.

18. האטליה נוקטת בשיטת תיעוד לפיה המוצר מצולם באריזתו המקורית (כאשר היא סגורה,) כמשמעותה בסעיף 1 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה,) תשע"א - ,2010 טרם שליחתו למזמין. היה ולמוצר לא קיימת אריזה מקורית המוצר יצולם על ידי האטליה כמו שהוא (כאשר הוא סגור.)

39. זכויות הקניין הרוחני באתר על כל האלמנטים שבו, הכוללות בין היתר את זכויות היוצרים, סימני המסחר, גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, מאגרי המידע, פטנטים, הידע, מידע סודי ואיסוף המידע האישי של הצרכנים, הינן בבעלותה ו/או בשליטה הבלעדי של האטליה, אלא אם צוין באופן מפורש אחרת. כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדי של האטליה. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט.

40. ויודגש, חל איסור מוחלט לעשות שימוש בסימני המסחר של האטליה ללא אישור בכתב ומראש מאת האטליה.

41. כל הדפים ו/או התכנים המצויים באתר הם רכושה של האטליה ואין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ו/או התכנים ללא הסכמתה המפורשת בכתב של האטליה.

42. השימוש באתר ופעילותו נועדו לשימוש בתחומי מדינת ישראל בלבד.

43. האטליה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי בכללי התקנון ובהצגת האתר בכלל, בכל עת מכל סיבה, כאשר שינוי כללי התקנון יתייחסו אך ורק כלפי רכישות עתידיות ולא אלו שכבר בוצעו- עליהן יחול התקנון שהיה בתוקפו בעת רכישת המוצר.

44. בכל מצב בו מזמין או משתמש באתר מנסה לבצע פעילות לא חוקית באתר או פעולה שהיא שבניגוד להוראות תקנון זה במטרה לשבש את פעילותה התקינה של החנות המקוונות, האטליה שומרת לעצמה את הזכות להימנע מהתקשרות עם משתמש זה.

45. כמו כן, בכל מצב בו מזמין אינו עומד בתשלום התמורה למוצר ו/או שהזין - בשלב מסירת הפרטים - פרטים שאינם נכונים ו/או אינם מדויקים ו/או שלמים, אזי האטליה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את רכישתו של מזמין זה.

סמכות שיפוט

השימוש בחנות המקוונת ותנאי שימוש אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.
 

bottom of page