top of page

מדיניות החזרות ומשלוחים

20. המשתמש/ת רשאי לבטל את העסקה שביצעה באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). 

21. על המזמין לבדוק את המוצר "מיד לאחר קבלתו." במידה שבמוצר שהגיע למענו של המזמין נפל פגם, או שמחמת טעות המוצר שנשלח שונה מזה שנרכש מדף נתוני המוצר על ידי המזמין, או שהמוצר אינו הגיע למענו של המזמין בזמן, בהתאם להוראות תקנון זה - רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום תום המועד הנקוב לאספקת המוצר (במקרה בו המוצר לא סופק בזמן.) המזמין יבטל את עסקת הרכישה במתן הודעה בכתב בדואר אלקטרוני למוקד שירות הלקוחות )להלן: "הודעת הביטול.(" במקרה כזה, יחזיר האטליה לצרכן את כספו (כולל דמי משלוח אם שולמו) בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. הצרכן  יעמיד את המוצר לרשות האטליה במקום שבו נמסר לו המוצר ויודיע על כך לאטליה. 

22. בכל מקרה אחר מזה המפורט בסעיף 21 דלעיל רשאי המזמין לבטל את העסקה באמצעות מתן הודעה בדואר אלקטרוני, למוקד שירות הלקוחות, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר, תוך חיוב המזמין בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחירו הכולל של המוצר או בסך 100 ,₪ הנמוך מבין השניים (להלן":הודעת ביטול עסקה רגילה.)" ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לאטליה ובתנאי שהפריט תקין, באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש.

23. החנות המקוונות עשויה להציע לצרכנים לרכוש תווי קנייה דיגיטליים-מקוונים לשימוש באתר (שוברי מתנה) באמצעותם ניתן יהיה לרכוש בשווי כסף, מוצרים בחנות המקוונת בלבד. צרכן שירכוש תווי קנייה כאמור ירכוש אותם באתר על פי ההנחיות שיופיעו בדף נתוני המוצר המתייחס לתווי הקנייה. במסגרת נתונים אלו יצוינו כדבעי, בין היתר, מועד פקיעת התו, שלא יפחת מחמש שנים, סכום שוויו הכספי של התו, אופן ביצוע הרכישה באמצעותו באתר, העברתו במתנה לאחר ותנאים מגבילים נוספים. ויובהר, כנגד כל שימוש בתווי המתנה לא יינתן כלל החזר כספי אלא לכל היותר שובר זיכוי כפי שיפורט להלן, אשר ישמש לרכישה בבית העסק האטליה
או בחנות המקוונת בלבד.

24. על אף האמור בסעיף 23 דלעיל הוראות ביטול עסקה רגילה (הכוללים דמי ביטול,) יחולו על רכישה ראשונית (מזמין תווי המתנה) של תווי הקנייה בהתאם לסעיף 22 דלעיל בשינויים המחויבים. ברי, כי המוצר )תווי הקנייה ישלחו באופן מקוון ישירות לצרכן( ללא צורך בחברות שילוח, הכול כפי המפורט בדף נתוני המוצר.

25. יחד עם זאת, על העושה שימוש בתו המתנה (להלן: "האחר" או "מקבל המתנה)" יחולו כל סעיפי הוראות תקנון זה הנוגעים לפגם במוצר ,אי אספקתו בזמן ואי התאמה, אלא שבכל מקרה לא יוחזר לאחר, שעושה שימוש בתו הקנייה (תווי המתנה,) כסף או עודף כסף. למעט, שובר זיכוי כספי להמשך שימוש בחנות המקוונות או בבית העסק האטליה בשווי השובר שהיה ברשותו. שובר הזיכוי יישלח לצרכן שחלים עליו התנאים האמורים בסעיף זה, תוך תיאום עם מוקד שירות הלקוחות, מיד לאחר בירור התלונה כדבעי בידי שירות הלקוחות.

26. ויודגש, דמי המשלוח הנוגעים לכל מוצר שנרכש באמצעות תו הקנייה יחויבו גם הם במסגרת הסכום הכולל בתווי הקנייה.

27. על שובר הזיכוי הכספי יחולו הוראות סעיף 14ז לחוק הגנת הצרכן. עוד מובהר, כי לצרכן האחר שעשה שימוש באמצעות תווי הקנייה, וברצונו לבטל עסקה רגילה הנוגעת למוצר תינתן האפשרות לעשות כן בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה הכול כאמור בסעיף 22 דלעיל בשינויים המחויבים. דמי ביטול כאמור בסעיף 22 דלעיל - יקוזזו משובר הזיכוי שישלח לצרכן האחר.

28. ויובהר, האטליה לא תהא אחראית לעיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם במזמין, לרבות - אי איסוף החבילה בזמן על ידי המזמין, אם נשלחה אליו בדואר רשום (עם אישור מסירה) והמזמין לא קיבלה במענו בזמן, וכן אם לא אסף המזמין את המוצר בזמן מסניף הדואר ו/או - עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם המזמין בשעות העבודה המקובלות, על מנת למסור לו חבילה שנשלחה בדואר שליחים וכיוצ"ב. עיכובים כאמור לא ייחשבו כהפרת התחייבותה של האטליה לאספקת המוצר בזמן.

29. כמו כן, היה ועקב מצב הביטחוני, או מזג אוויר קיצוני השורר במדינה, יסרבו חברות ההובלה להוביל מוצרים ליישובים מסוימים, תהא חברת השילוח רשאית לתאם עם הלקוח את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים, תיאום זה ייערך באמצעות מרכז שירות הלקוחות ויתועד. כמו כן, היה ועקב מצב הביטחוני או "כוח עליון" יפסקו שירותי השילוח או האתר אזי זמן אספקת המוצר יחול מחדש מיום חידוש שירותי השילוח והאתר.

30. יובהר, מוקד שירות הלקוחות עורך רישומים, הנמסרים לו על ידי חברות השילוח ודואר ישראל, בגין כל דיווח על עיכוב שנגרם כתוצאה מהתנהגותו של המזמין. בגין כל התנהלות מסוג זה הזמן הנקוב לאספקת המוצר, כאמור בסעיף 32 להלן, ייחל להיספר מתחילתו.

31. אספקת המוצר תבוצע אך ורק בימי עבודה (לא כולל ימי שבתון, ערבי חג וחגים) ובשעות המקובלות על ידי חברות השילוח.

32. זמן המשלוח משתנה ע"פ צורת המשלוח של המוצר - שירות משלוחים או דואר ישראל, לבחירתה של האטליה, כפי שיצוין בדף נתוני המוצר. כל מוצר שיצא מבית העסק יגיע לצרכן עד ל14- ימי עסקים, ע"י שירות השילוח שייקבע כאמור על ידי האטליה. במקרים של משלוחים אל ישובים קטנים או ישובים מעבר לקו הירוק יתכן עיכוב בזמן הגעת המשלוחים.

33. מובהר, כי אופן השבת התמורה לצרכן, בהתייחס לכל הוראות הסכם זה העוסקות בהשבת התמורה לצרכן, תתבצע באופן הבא - רישום פעולת החזרת הכסף תיתן על ידי האטליה לחברות כרטיסי האשראי, מיד ובהתאם להוראות תקנון זה. עם זאת, לאחר מתן הוראה זו רישום הפעולה - באמצעות חברת כרטיסי האשראי - יבוצע רק בתוך 3 ימים, מיום מסירת ההוראה (על ידי האטליה לחברות כרטיסי האשראי) לפיה יש לזכות את חשבונו של הצרכן. עוד יובהר ויודגש, כי חברת כרטיסי האשראי תשיב בפועל את כספו של הלקוח במועד בו הסכימו הצרכן וחברת כרטיסי האשראי על מועד חיובו. האטליה אינה צד להסכם זה ולא תשמע טענה נוספת מצדו של הצרכן נוכח מצב זה והוא לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או תרופה מאת האטליה.

34. על אף האמור בהוראות תקנון זה, לא ניתן יהיה לבטל את רכישת המוצרים כדלהלן: טובין פסידים;טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן; טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. הכול בהתאם להגדרתם לפי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 והתקנות מכוחו.

35. על אף האמור בהוראות תקנון זה, בהתייחס לביטול עסקה לאדם עם מוגבלויות או אדם שהוא עולה חדש או אזרח  ותיק יחול סעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א .1981-

36. ככלל, אופן שילוח המוצרים כאמור ייקבע, באופן בלעדי על ידי האטליה. שינוי אופן השילוח לבקשת הלקוח יכול ויגרור עמו תשלום נוסף, במקרה זה מוקד שירות הלקוחות יבהיר זאת ללקוח וידרוש את הסכמתו בכתב, טרם ביצוע השילוח באופן האחר. במקרה זה, בעת ביטול עסקה רגילה לא יושבו למזמין במסגרת דמי הביטול הוצאות מיוחדות, אלו שנעשו על פי דרישתו.

37. מזמין המעוניין שמוצר כלשהו יישלח למענו שלא באמצעות משלוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר בבית העסק (האטליה,) בשעות הפעילות, ובתיאום עם מוקד שירות הלקוחות כמפורט להלן: על המזמין יהיה לסמן בדף נתוני המוצר כי הוא מעוניין "באיסוף עצמי," במקום המיועד לכך על גבי ההזמנה. הלקוח יידרש בעת איסוף המוצר להציג את אישור הרכישה, תעודה מזהה, ואמצעי התשלום. ויובהר, איסוף המוצר מבית העסק יתאפשר רק לאחר קבלת הודעה נוספת מאת האטליה כי המוצר מוכן לאיסוף וזמין בבית העסק. בכל מקרה זמינותו של המוצר לא תאוחר מ14- ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. עוד יובהר, כי מרגע שליחת ההודעה לפיה המוצר זמין לאיסוף בבית העסק אזי האטליה לא תהא אחראית למועד בו יבחר הלקוח לאסוף את המוצר מבית העסק, ולא יחולו במקרה זה הסעיפים האמורים באי אספקת המוצר בזמן.

38. מפרט המוצר באחריות היצרן בלבד. כמו כן, יובהר כי האטליה תהא פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם המוצר, לרבות אך לא רק מחמת איכותו, טיבו, והשימוש בו.

bottom of page